Transport to bardzo ważna dziedzina, która jest powiązana praktycznie z każdą branżą. Jest to spowodowane tym, że bierze on czynny udział na wielu różnych etapach działalności przedsiębiorstw, od transportu surowca, przez transport części, aż po dostarczanie gotowych produktów do konsumentów. Bez transportu gospodarka w żadnym kraju nie mogłoby się rozwiać i wiele branż po prostu przestałoby istnieć.

Warto także pamiętać, że transport jest bardzo skomplikowanym procesem, co sprawia, że musi on być odpowiednio uregulowany, a wszelkie zalecenia muszą być poparte całą masą dokumentów, aby firmy transportowe mogły działać w pełni sprawnie i w przejrzysty sposób. Kwestie te reguluje w dużym stopniu prawo przewozowe oraz CMR, dlatego warto wiedzieć, co kryje się pod tymi pojęciami i kiedy przepisy te zaczynają obowiązywać.

Czym jest CMR?

CMR (z języka francuskiego Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route) to Konwencja o umowie międzynarodowego drogowego przewozu towarów. Została ona sporządzona w Genewie 19 maja 1956 roku, natomiast w Polsce zaczęła obowiązywać dopiero po około 6 latach, czyli 13 czerwca 1962 roku. Zapisy tej konwencji obowiązują w przypadku zarobkowego transportu drogowego towarów w relacjach międzynarodowych. Ponadto ma ona zastosowanie jedynie w przypadku przewozów drogowych świadczonych na podstawie umowy przewozu pojazdami członowymi, naczepami i przyczepami. Bardzo ważną kwestią jest również to, że kraj nadający dany towar lub kraj, który go odbiera musi być stroną Konwencji CMR, aby mogła ona być stosowana.

Co reguluje CMR?

Zgodnie z zapisami Konwencji CMR, stosuje się ją do wszelkiego rodzaju umów o zarobkowym przewozie drogowym towarów pojazdami, bez względu na miejsce zamieszkania i przynależność państwową stron, jeżeli miejsce nadania i dostawy, znajduje się w dwóch różnych krajach, z których przynajmniej jeden jest krajem objętym tymi przepisami. Konwencja ta nie ma jednak zastosowania w przypadku przewozów wykonywanych na podstawie międzynarodowych konwencji pocztowych, przewozu zwłok lub też przewozu rzeczy przesiedlenia.

Umowa CMR, która przygotowywana jest na podstawie tej Konwencji, ma bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa transportu oraz jego terminowości. Wiąże się to bezpośrednio z listem przewozowym CMR, w którym zawarte są wszelkie niezbędne z prawnego punktu widzenia dane przewoźnika, odbiorcy oraz informacje na temat zawartości ładunku. List przewozowy CMR zawsze występuje w trzech egzemplarzach, które trafią do nadawcy, odbiorcy i przewoźnika towaru.

Czym jest prawo przewozowe?

Prawo przewozowe, mimo tego, że dotyczy podobnych kwestii co Konwencja CMR, to jest zupełnie odrębnym aktem prawnym. Prawo to zostało uchwalone w formie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku. Zgodnie z zapisami tej ustawy, reguluje ona kwestie związane z odpłatnym przewozem osób i rzeczy, który wykonywany jest przez uprawnionego do tego przewoźnika na podstawie umowy. Wyjątkiem jest tutaj tylko transport morski, lotniczy oraz konny, które nie zostały uwzględnione w tej ustawie.

transport

Prawo przewozowe można stosować także do nieodpłatnych przewozów realizowanych przez przewoźnika lub też do transportu międzynarodowego, o ile umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej.

CMR a prawo przewozowe

Transport towarów musi się odbywać w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Z tego względu trzeba wiedzieć, kiedy należy stosować się do konwencji CMR, a kiedy do prawa przewozowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami to Konwencja CMR ma pierwszeństwo przed wszelkimi normami prawa krajowego, a ponadto z racji na obowiązujący charakter tej konwencji, wszelkie zawarte między stronami postanowienia umowne, sprzeczne z jej zapisami, są nieważne.

Pomoc w zakresie CMR i prawa przewozowego

Chcąc lepiej poznać zagadnienia i przepisy dotyczące CMR oraz prawa przewozowego warto udać się na profesjonalne szkolenia dla firm transportowych. Tego typu kursy prowadzone są przez doświadczonych specjalistów, którzy doskonale znają się na tej tematyce i wiedzą, jak w skuteczny i prosty sposób przekazać całą niezbędną wiedzę oraz doświadczenie osobom korzystającym z tego typu szkoleń. Jest to więc znakomite rozwiązanie dla firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników, a tym samym usprawnić działanie przedsiębiorstwa.