Pacjenci niezadowoleni z usług świadczonych przez służbę zdrowia, w tym pracy wykonywanej przez personel medyczny, mają możliwość złożenia oficjalnej skargi w uprawnionych do ich rozpatrywania organach.

W jakich sytuacjach pacjent może złożyć skargę na lekarza?

Skarga na lekarza składana jest w wypadku naruszenia praw pacjenta. Skargi wpływające do Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczą przede wszystkim:

 • odmowy zapisania pacjenta na wizytę lekarską,
 • trudności zapisu na wizytę lekarską,
 • nieprzyjmowania przez lekarza pacjentów w godzinach, w jakich jest on do tego zobowiązany,
 • odmowy wykonania świadczeń,
 • pobrania zapłaty za świadczenie, które powinno zostać wykonane w ramach ubezpieczenia,
 • otrzymania przez pacjenta recepty bez przysługującej refundacji.

Do jakich instytucji można złożyć skargę na lekarza?

Skargę na lekarza pacjent może złożyć do następujących instytucji i organów:

 • dyrektor szpitala, w którym pracuje lekarz,
 • kierownik poradni, w której lekarz dopuścił się naruszenia praw pacjenta,
 • Rzecznik Praw Pacjenta,
 • rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy przy Okręgowej Izbie Lekarskiej, który prowadzi postępowania wyjaśniające w kwestiach wymagających ustalenia odpowiedzialności zawodowej lekarza oraz podejmuje decyzję o skierowaniu konkretnej sprawy do komisji etyki lekarskiej,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia, który kieruje skargę do odpowiednich organów i instytucji, gdyż sam nie ma uprawnień pozwalających na ocenę decyzji i postępowania lekarzy,
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy skarga dotyczy niewłaściwego obchodzenia się z dokumentacją medyczną.

Pacjent bądź jego spadkobierca lub przedstawiciel ustawowy może ponadto zdecydować się na złożenie skargi do prokuratury, jeśli uważa, iż za swoje uchybienia lekarz powinien odpowiedzieć karnie. Odpowiedzialność karna grozi medykowi między innymi za niewłaściwe postępowanie medyczne prowadzące do zagrożenia życia. W sytuacji, gdy pacjent rości sobie prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia, może on złożyć odpowiedni pozew do sądu cywilnego. W wypadku:

 • zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,
 • uszkodzenia ciała pacjenta,
 • rozstroju zdrowia pacjenta,
 • śmierci pacjenta w następstwie postępowania niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną.

Można ponadto złożyć skargę do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, podlegającej rzecznikowi praw pacjenta. Komisja ta orzeka szybciej od sądu, wysokość uzyskanego odszkodowania lub zadośćuczynienia może być jednak niższa niż w wypadku postępowania przed sądem cywilnym.

Jak wygląda skarga na lekarza?

W treści skargi na lekarza muszą zostać zawarte następujące elementy:

 • dane osoby skarżącej – imię, nazwisko, adres,
 • dane świadczeniodawcy, którego dotyczy skarga,
 • precyzyjny i wyczerpujący opis zdarzenia stanowiącego powód wnoszenia skargi,
 • pisemne upoważnienie do złożenia skargi, jeżeli składający działa w imieniu osoby trzeciej.

Skargę na lekarza można złożyć:

 • pisemnie,
 • za pomocą poczty elektronicznej,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,
 • ustnie, w formie sprawozdania do protokołu przedstawionego w danej placówce przyjmującej skargę.

Konsekwencje skargi dla lekarza

Kwestie dotyczące konsekwencji złożenia skargi na wykonywane przez lekarza czynności medyczne reguluje Ustawa o izbach lekarskich z grudnia 2009 roku. Zgodnie z zawartymi w ustawie przepisami, skargi tego typu rozpatrywane są przez Okręgowe Sądy Lekarskie, decydujące w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy. W pozostałych sprawach, nieregulowanych przez Ustawę o izbach lekarskich, stosowane są wobec lekarzy przepisy Kodeksu postępowania karnego oraz Kodeksu karnego. Po rozpatrzeniu skargi, Okręgowy Sąd Lekarski może ukarać lekarza:

 • upomnieniem,
 • naganą,
 • zasądzeniem kary pieniężnej,
 • zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach służby zdrowia na okres 5 lat,
 • ograniczeniem wykonywania określonych czynności lekarskich do 2 lat,
 • zawieszeniem prawa do wykonywania zawodu lekarza na okres do 5 lat,
 • całkowitym pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu lekarza.

Adwokat dla lekarzy

Lekarz, na którego wpłynęła skarga, może potrzebować wsparcia adwokata specjalizującego się w prawie medycznym. Kancelaria Pawelczyk Kozik oferuje usługi najlepszych adwokatów dla lekarzy, którzy reprezentują medyków w postępowaniach przed sądami lekarskimi, postępowaniach dyscyplinarnych związanych ze stosunkiem pracy, a także sprawach sądowych cywilnych i karnych dotyczących błędów medycznych i naruszeń praw pacjenta.