The Institute of Internal Auditors (IIA) określa audyt wewnętrzny jako działalność niezależną i obiektywną, której celem jest dodanie wartości i ulepszenie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Audyt to systematyczna i dokonywana w uporządkowany sposób ocena ważnych dla funkcjonowania firmy procesów, takich jak zarządzanie ryzykiem oraz kontrola i ład organizacyjny. Audyt wewnętrzny przyczynia się do poprawy działania firmy i pomaga osiągnąć zaplanowane cele przez ocenę skuteczności tych procesów i właściwe doradztwo.

Dotychczasowy system zarządzania jedynie poprzez kontrolę wewnętrzną uznany został za mało skuteczny, nie gwarantujący wystarczającego ograniczenia ryzyka występującego w przedsiębiorstwie. Do tej pory kontrola wewnętrzna opierała się na zdarzeniach i procesach istniejących w przeszłości, co utrudniało zarządzanie przyszłością firmy.

ZASADY PRACY AUDYTORA

Działanie audytora ma na celu zapewnienie, że świadczona przez niego usługa zostanie przeprowadzona profesjonalnie i zgodnie z odpowiednimi standardami. Realizacja tego celu wymaga spełnienia następujących zasad:

 • zachowania wiarygodności,
 • zachowania profesjonalizmu,
 • zapewnienia wysokiej jakość świadczonych usług,
 • zachowania obiektywizmu,
 • zachowania bezstronności,
 • unikania konfliktu interesów,
 • przestrzegania tajemnicy zawodowej,
 • umiejętności rozwiązywania konfliktów natury etycznej,
 • zachowania należytej staranności zawodowej.

ZADANIA AUDYTORA

Audyt wewnętrzny obejmuje badanie i ocenę jakości, skuteczności oraz adekwatności systemu kontroli wewnętrznej oraz jakości wykonywania powierzonych zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne. Do zadań podstawowych oraz szczegółowych audytu wewnętrznego należą:

 • przeprowadzanie analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej przez identyfikację i ocenę poszczególnych kontroli już istniejących w firmie, przedstawianie opinii o ich wiarygodności i doradzanie kierownictwu w projektowaniu systemu kontroli wewnętrznej,
 • przedstawianie opinii o wiarygodności sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa,
 • przedstawianie opinii dotyczących efektywności zarządzania ryzykiem,
 • audyt operacyjny, czyli opinia i doradztwo na temat efektywności i racjonalności zarządzania,
 • identyfikacja i analiza ryzyka na rzecz planowania długoterminowego i planowania zadania audytowego,
 • przeprowadzenie oceny efektywności zarządzania ryzykiem,
 • ocena jakości pracy kontroli wewnętrznej oraz doradzanie przy projektowaniu tych systemów kontroli,
 • przeprowadzanie audytów finansowych w zakresie badania wiarygodności i kompletności informacji wykorzystywanych do sporządzania raportów na temat sprawozdań finansowych oraz badanie i sporządzanie raportów na temat systemów księgowych i płatniczych organizacji,
 • ochrona majątku przedsiębiorstwa poprzez kontrolę systemów zabezpieczających aktywa przedsiębiorstwa,
 • ocena efektywności i wydajności wykorzystania zasobów,
 • przeprowadzanie audytów systemów informatycznych,
 • kontrola przestrzegania przez pracowników procedur bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • audyt zgodności – ocena procedur tworzonych w organizacji. Ustalenie, czy obowiązujące procedury zapewniają osiąganie zamierzonych celów i są zgodne z przepisami,
 • dokonywanie oceny funkcjonujących systemów zapobiegania nieprawidłowościom i podejmowania działań korygujących,
 • ocena systemu przepływu informacji pod kątem jego dokładności, rzetelności, terminowości, użyteczności i spójności,
 • audyt zarządzania projektami, w tym informatycznymi,
 • współdziałanie z podmiotami upoważnionymi do przeprowadzania kontroli w przedsiębiorstwie,
 • wykonanie i stała aktualizacja Oceny Potrzeb Audytu,
 • opracowywanie rocznego i wieloletniego planu audytu;
 • opracowywanie raportu rocznego.

USYTUOWANIE AUDYTORA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Audyt wewnętrzny nie jest narzędziem do wskazywania nieprawidłowości, jest czynnikiem badającym i usprawniającym procesy oraz wspierającym kadrę zarządzającą organizacji. Zamiast szukać winnych uchybień, szuka on utrudnień oraz luk w procesach, które spowodowały te utrudnienia. Audytor wewnętrzny bada, doradza i rekomenduje, opierając się na niezależności i obiektywizmie swoich działań.

Audyt wewnętrzny nigdy nie będzie skuteczny, jeśli audytor nie będzie miał możliwości zachowania stałej komunikacji z kierownictwem wyższego i średniego szczebla i nie będzie znał celów i strategii przedsiębiorstwa – informuje DNV GL.

Skuteczność audytora oparta jest na zasadzie przeprowadzania audytu z należytą pieczołowitością, z zastosowaniem profesjonalnych standardów. Wszelkie od nich odstępstwa ujawnić powinien w swoim raporcie.

Świadomość kadry zarządzającej o potrzebie zarządzania ryzykiem w organizacji sprawia, że audyt wewnętrzny staje się doskonałym narzędziem wspierającym zarządzanie, a nie organem kontroli doraźnej.

Szkolenia DNV GL