Wadium jako forma zabezpieczenia wywiązania się z umowy na zamówienie publiczne jest wpłacana przez przedsiębiorcę na czas jego udziału w przetargu. Właściciele firmy biorący udział w przetargu nie zawsze zdają sprawę z tego, że wadium jest zwrotne. Warto również wiedzieć w jakich przypadkach można otrzymać pełną kwotę wadium i jak wygląda cały proces.

To w jaki sposób powinno odbywać się wniesienie, a następnie zwrot wadium jest uregulowane w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. To w jej treści zwraca się szczególną uwagę na formę zabezpieczenia dla zamawiającego, jakie jest wadium. Z poszczególnych paragrafów można dowiedzieć się również o wysokości i formie wprowadzania zabezpieczenia wadialnego, jak i warunków jego zwrotu. 

W jakich przypadkach można domagać się zwrotu wadium? 

Prawo wymaga od organizatora przetargu tego, aby niezwłocznie po wyborze wykonawcy zamówienia publicznego, zwrócił wadium wszystkim tym przedsiębiorcom, których nie wybrał. Wykonawca, który wygrał w przetargu w tym momencie nie otrzymuje zwrotu wadium. Wielu przedsiębiorców po wpłaceniu wadium zastanawia się, kiedy pieniądze zostaną mu zwrócone. Zwłaszcza, jeśli korzystają oni z poręczenia wadialnego wydanego przez jednostkę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Warto jednak wiedzieć, że zamawiający usługę zwróci wadium dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty lub całkowitym unieważnieniu przetargu. Oczywiście wadium nie zostaje zwrócone w momencie, kiedy oferta danego przedsiębiorstwa została wybrana. Wadium zostaje wtedy przekwalifikowane w wiążącej umowie jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Pomimo tego, że zwrot wadium następuje dopiero pod koniec przetargu i tuż po wybraniu ostatecznej oferty, pieniądze można pozyskać z powrotem w inny sposób. W jaki sposób można uzyskać zwrot wadium? 

wadium w przetargu

Kiedy wadium jest zwracane? 

Wadium może być również zwrócone przed zakończeniem przetargu. Jest to jednak jednoznaczne z wycofaniem swojej oferty z przetargu lub całkowitej rezygnacji z udziału o zlecenie zamówienia publicznego. O zwrot można upomnieć się również przed ostatecznym zakończeniem przetargu, jeśli przedsiębiorca pragnie z różnych względów zrezygnować z udziału w przetargu lub zdaje sobie sprawę z tego, że jego oferta nie jest atrakcyjna i nie ma szans na wygraną. Można to zrobić poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku.

W jaki sposób można uzyskać zwrot wadium?

Zwrot wadium można uzyskać na kilka sposobów. W przypadku, kiedy termin składania ofert jeszcze nie minął, a oferta wykonawcy wraz z poręczeniem wadialnym zdążyła już wpłynąć, można przesłać zamawiającemu wniosek o wycofanie oferty wraz z wnioskiem o zwrot całości wadium. Ważne jest jednak, aby w piśmie podkreślić termin zwrotu wadium, najlepiej bezzwłoczny. 

O zwrot wadium łatwiej się starać w momencie, kiedy pomimo wpłacenia zabezpieczenia wadialnego, przedsiębiorca nie zdecydował się na złożenie oferty. Wystarczy wtedy przesłać zamawiającemu wniosek o zwrot wadium z wyjaśnieniem, że oferta nie zostanie złożona. Poinformowanie organizatora przetargu obliguje go do natychmiastowego zwrotu wadium. 

Przy tym wszystkim warto jednak pamiętać, że jeśli termin spływania ofert już minął, a przedsiębiorca wyraził zgodę na jego przedłużenie, na zwrot wadium można liczyć dopiero po zakończeniu przetargu. Jednak jeśli wykonawca nie chce czekać, a ustawowy czas zwrotu wadium jest dla niego zbyt długi, może napisać odpowiedni wniosek do organizatora przetargu. W większości przypadków zwrot wadium następuje w krótszym czasie ze względu na to, że zamawiający nie ma prawa przetrzymać zabezpieczenia.