Pełna księgowość jest stosowana obowiązkowo przez następujące podmioty, które mają siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Polski:

– spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, oraz te organizacji) oraz spółki cywilne (poza tymi, które nie przekraczają limitu przychodów netto), a także inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;

– osoby fizyczne, spółki cywilne, a także fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i spółdzielnie socjalnych w przypadku, kiedy ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczyły równowartość 1.200.000 euro;

– jednostki organizacyjne funkcjonujące na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej, przepisów o funduszach inwestycyjnych i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, wielkość przychodów nie ma tutaj znaczenia,

– gminy, powiaty, województwa

– następujące jednostki budżetowe: państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie,

– następujące zakłady budżetowe: gminne, powiatowe i wojewódzkie,

– państwowe fundusze celowe;

– jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej, poza spółkami, które wymienione zostały w pkt 1 i 2;

– obcokrajowcy, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;

– jednostki niewymienione powyżej, w przypadku, gdy otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także funduszów celowych.

Rachunkowosc

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie mają prawo do stosowania zasad rachunkowości określonych ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynoszą mniej, niż 1.200.000 euro. W takiej sytuacji, osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są zobowiązani do poinformowania o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg

Uproszczone zasady rachunkowości odnoszą się do:

– organizacji pracodawców,

– izb gospodarczych,

– fundacji

– stowarzyszeń,

– partii politycznych,

– związków zawodowych,

– organizacji dobroczynności i opieki społecznej,

– przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

Główną zasadą prowadzenia rachunkowości tych jednostek jest ustawa z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U.2001, nr 137, poz. 1539 ze zm.).

Powyższe zasady nie są stosowane do kościelnych osób prawnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Kościelne osoby prawne powinny prowadzić swoją rachunkowość według zasad określonych przez wewnętrzne przepisy kościelne, dotyczące tych jednostek.

Uproszczenia polegają na redukowaniu procedur oraz zmniejszeniu ilości informacji przedstawianych w sprawozdaniu finansowym jednostki. Podmioty prowadzą księgi rachunkowe, korzystając z odpowiednich przepisów ustawy o rachunkowości z odmiennościami wskazanymi w rozporządzeniu.

Jeżeli jednostka rozpocznie działalność gospodarczą w ciągu roku obrotowego, wtedy to z dniem podjęcia tej działalności stosuje przepisy ustawy o rachunkowości dotyczące jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

W ramach przyjętej polityki rachunkowości jednostka może korzystać z pewnej grupy uproszczeń w prezentowaniu sprawozdań, w przypadku gdy nie wpływa to negatywnie na prezentację rzetelnie i jasno sytuacji finansowej i majątkowej, a także wyniku finansowego.


Porady finansowe uzyskane dzięki Meritum pełna księgowość – odwiedź stronę biura rachunkowego.