Roboty budowlane traktowane są w świetle prawa jako dzieło, dlatego też wynagrodzenie za ich wykonanie obliczane jest na takich samych zasadach i w oparciu o przepisy dla umowy o dzieło.

Wykonawcy często jednak borykają się z problemem niezapłaconego wynagrodzenia, które może być efektem źle skonstruowanej umowy lub konieczności wykonania zadań nie przewidzianych wcześniej w umowie. Jak walczyć z takimi sytuacjami? W jaki sposób kancelaria może pomóc wykonawcy przy niezapłaconym wynagrodzeniu?

Wynagrodzenie za prace dodatkowe a umowa

Pomijając sytuacje, w których wykonawca ma problem z odzyskaniem zapłaty od inwestora, dla którego wykonywał prace, istnieje wiele przypadków w których uzyskanie niezapłaconego wynagrodzenia nie jest tak proste i prawnie uregulowane. Z zasady najbardziej problematyczne okazują się być rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych, które nie zostały ujęte w nawet dobrze skonstruowanej umowie zabezpieczającej przed nieotrzymaniem zapłaty głównej. Istnieją oczywiście sposoby, by uwzględnić w tworzonej na początku umowie także zadania nieprzewidziane w planach głównych, jednak co zrobić, gdy tak się nie stało? Wszystko zależy tu od formy wynagrodzenia.

kancelaria opinia prawna

Wynagrodzenie ryczałtowe, określone z góry za wykonanie robót, bez przeprowadzenia szczegółowej analizy kosztów każdego elementu dzieła jest pod względem niezapłaconych wynagrodzeń najtrudniejszym przypadkiem. Wykonawca nie może w taki wypadku dociekać wynagrodzenia za wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych, jako że jego stawka została określona ogólne dla całego zadania, bez względu na to jaki zakres prac musiał być wykonany.

Co więcej, wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia każdych robót dodatkowych, jeśli te są konieczne do wykonania założeń podpisanej umowy. W przypadku decyzji o wynagrodzeniu ryczałtowym warto skonsultować się wcześniej z prawnikiem, ustalić zakres zabezpieczeń jakie można uwzględnić w umowie i przygotować taką wycenę działań, by otrzymane wynagrodzenie pokryło się z wykonanymi pracami.

Niezapłacone wynagrodzenie zdarza się również w przypadku wykonawców, którzy zdecydowali się na umowę w oparciu o wynagrodzenie kosztorysowe, a więc ustalone w oparciu o zestawienie planowanych prac i przewidywanych kosztów. Znacznie łatwej dochodzić tu praw do wynagrodzenia, jeśli to inwestor ustalał zakres prac i narzucił je wykonawcy odgórnie, jednak możliwe jest wygranie sprawy także w przypadku uczestnictwa wykonawcy przy sporządzaniu kosztorysu. Konieczne będzie jednak udowodnienie, że bazując na swojej ekspertyzie wykonawca wykaże, że dochował należytej staranności przygotowując kosztorys, a dodatkowe prace wynikły z inicjatywy i na prośbę inwestora.

Największe trudności prawne w przypadku odzyskiwania niezapłaconego wynagrodzenia za roboty budowlane będzie sprawiało tzw. wynagrodzenie mieszane, w ramach którego część prac wyceniona jest ryczałtowo, a kolejna część kosztorysowo. Tu najczęściej ustala się na podstawie kosztorysu wszelkie prace dodatkowe, które inwestor powinien zatwierdzić podejmując się tym samym wypłaty wynagrodzenia. Wygranie w takich sprawach będzie wymagało pomocy prawników, ale nie jest niemożliwe – wykonawcy zawsze należy się wynagrodzenie za jego pracę.

Pomoc kancelarii prawnej w przypadku niezapłaconego wynagrodzenia

kancelaria odszkodowaniaZasady ustalania wynagrodzeń za roboty budowlane mogą wydawać się stosunkowo proste, jednak w rzeczywistości często dochodzi do sytuacji, w których strony nie są w stanie ustalić zadowalającego porozumienia dotyczącego wypłaty należnego wynagrodzenia za roboty dodatkowe.

W sytuacjach takich konieczne może okazać się wejście na stronę sądową, gdzie oczywiście pomoc ze strony doświadczonej w prawie budowlanym i tego typu sprawach kancelarii prawnej będzie nieoceniona zarówno dla wykonawcy, jak i inwestora. Jak zapewniają prawnicy z KHG Group – wygranie takiej sprawy i ustalenie odpowiadających obu stronom warunków wypłacenia wynagrodzenia zależy w dużej mierze od etapu, do jakiego zostały doprowadzone prace budowlane.

Jeśli są całkowicie zakończone, spór toczy się wyłącznie o wypłatę wynagrodzenia, jednak często zdarza się że sprawa pojawia się już na etapie wykonywania robót i może doprowadzić do odstąpienia od umowy i zejścia wykonawcy z placu budowy. Najczęściej sprawy takie wymagają wniesienia pozwu o zapłatę konkretnej sumy pieniężnej pokrywającej koszty wykonania danych prac dodatkowych, które nie zostały opłacone przez inwestora w wynagrodzeniu głównym. Sprawy rozstrzygane są tu zwykle na bazie decyzji biegłych – kancelarie, które miały w przeszłości styczność z prawem budowlanym i podobnymi sprawami będą w stanie najlepiej poradzić sobie ze sprawą nawet wtedy, gdy ocena biegłych okaże się krzywdząca dla wykonawcy, który nie otrzymał należnego mu wynagrodzenia.