Inspektor nadzoru budowlanego to osoba, która będzie zajmowała się kontrolą obiektu budowlanego, także na etapie budowy, kontrolą jego utrzymania, zleci usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i istniejących zagrożeń, a także przyjmie informacje o stanie zagrożenia w budynku zgłoszone przez osoby postronne lub korzystające z niego. Zależnie od przypadku, kontrola inspektora nadzoru budowlanego może skończyć się wynikiem pozytywnym lub wykryciem wad i nieprawidłowości, za które może grozić kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności, a także nakazu wstrzymania budowy. Na czym polega praca inspektora nadzoru budowlanego i jakie elementy budowy mogą zostać skontrolowane?

Zadania inspektora nadzoru budowlanego

Zawód inspektora nadzoru budowlanego został określony w przepisach Prawa budowlanego, zgodnie z którymi do pełnienia funkcji inspektora konieczne jest posiadanie uprawnień budowlanych pozwalających na samodzielne pełnienie funkcji technicznej w budownictwie i wieloletniej praktyki zawodowej (m.in. 10 lat). Inspektor powinien także na bieżąco poszerzać swoją wiedzę techniczną w zakresie budownictwa, szkoląc się w nowych technologiach i metodach pracy oraz zmieniających się przepisach w zakresie bezpieczeństwa obiektów budowlanych.

Inspektor nadzoru budowlanego

Nadzór inwestorski obiektów budowlanych mogą dla Ciebie stosować specjaliści z Bureau Veritas.

Choć zadania inspektora nadzoru budowlanego ograniczają się najczęściej do kilkukrotnych wizyt na placu budowy, jego rola nie powinna być bagatelizowana przez osoby prowadzące budowę na żadnym etapie powstawania obiektów budowlanych. Inspektor nadzoru budowlanego kontroluje poszczególne etapy budowy u prywatnych inwestorów, sprawdzając zgodność z przepisami na etapie odbioru wykopów, wykonania zbrojenia, stropów czy konstrukcji dachu. Inwestorzy muszą zawierać umowy z inspektorami nadzoru budowlanego i przeprowadzać z ich pomocą niezbędne kontrole dopuszczające do kontynuowania prac budowlanych.

Choć inspektor nadzoru budowlanego ingeruje wyłącznie w sprawy związane z ochroną interesu publicznego, jest zobowiązany do działania gdy obiekt budowlany zagraża życiu lub zdrowiu ludzi lub bezpieczeństwu mienia, a także do reagowania gdy zmieni się sposób użytkowania obiektu bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia.

Jakie kontrole przeprowadza inspektor nadzoru budowlanego?

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego będzie zajmował się kontrolą obiektów budowlanych lub ich części, kontrolą utrzymania obiektów budowlanych, wydawaniem nakazów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i istniejących zagrożeń, a także przyjmowaniem zawiadomień o stanie zagrożenia. Inspektor wykonuje pomiary, sprawdza dokładnie budynek lub plac budowy i weryfikuje zgodność prowadzonych prac budowlanych z planem, który został zaakceptowany i dopuszczony do realizacji. Inspektor nadzoru budowlanego może żądać udzielenia informacji na temat prowadzonych prac, dostępu do dokumentacji budowlanej oraz sprawdzić, czy stosowane materiały są dopuszczone do obrotu i spełniają określone normy jakości. W przypadku wątpliwości może zażądać wykonania opinii technicznej bądź ekspertyzy.

Jeśli na placu pojawią się nieprawidłowości i konieczne jest powołanie organu nadzoru budowlanego wyższej instancji, jego rolę na szczeblu wojewódzkim przejmuje wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, a wyżej główny inspektor nadzoru budowlanego.

Każda kontrola ze strony inspektora nadzoru budowlanego jest kompleksowa, niezależnie od tego czy dotyczy odbioru określonej części budowy czy pojedynczego uchybienia zgłoszonego przez osoby postronne. Wszystkie czynności kontrolne muszą być przeprowadzone w obecności inwestora, kierownika budowy lub upoważnionych osób. Na czas kontroli, inspektor zyskuje dostęp do obiektu budowlanego i na teren budowy, a utrudnianie go może wiązać się z dodatkowymi sankcjami karnymi za utrudnianie prowadzenia wymaganej kontroli.

Kary za nieprzestrzeganie norm i uchybienia wykryte podczas kontroli

Wśród najczęściej pojawiających się na placach budowy problemów należy wymienić:

  • samowole budowlane,
  • brak tablicy informacyjnej na placu budowy,
  • brak zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych,
  • odstępstwa od projektu budowlanego,
  • skierowanie wód odpadowych w stronę czyjejś posesji,
  • niezachowanie prawidłowej odległości od sąsiednich budynków.

Za nieprzestrzeganie norm inwestor może być narażony na sankcje karne – jeśli utrudnia lub udaremnia prowadzenie czynności inspektora nadzoru budowlanego, inspektor może wezwać policję i na podstawie sprawy sądowej wymierzyć karę grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności w stronę osoby, która utrudniała wykonanie czynności kontrolnych.

W większości przypadków, za wykroczenia, nieprzestrzeganie norm i uchybienia na placu budowy inspektor nadzoru budowlanego może nałożyć karę grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł. Jeśli budowa odbywa się bez wymaganego pozwolenia, w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa lub zagrożenie dla środowiska, inwestor naruszył prawo budowlane lub odbiega od warunków budowy określonych w pozwoleniu na budowę, inspektor może zarządzić nakaz wstrzymania budowy.