Każda nieruchomość czy to sam grunt, czy też różnego rodzaju budynki i infrastruktura mają określonego właściciela, który może nimi zarządzać i wykorzystywać je w dowolny sposób, oczywiście o ile jest to w pełni zgodne z obowiązującym prawem. Odnosi się to również do terenu przed posesją, który często ma innego właściciela niż osoba mająca prawa własności do danej posesji. Warto więc wiedzieć, co prawo polskie mówi o terenie przed posesją, do kogo może należeć ta nieruchomość oraz w jaki sposób można ustalić właściciela terenu znajdującego się przed posesją.  

Co prawo w Polsce mówi o terenie przed posesją?

W Polsce nieruchomości są chronione przez przepisy prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego. Zgodnie z polskim prawem, nieruchomość może być własnością osoby fizycznej lub prawnej, która ma prawo do korzystania z niej, w tym do wznoszenia na niej budynków, prowadzenia działalności gospodarczej, uprawiania rolnictwa, czy też sprzedaży. Każda nieruchomość w Polsce jest opisana w ewidencji gruntów i budynków, która jest prowadzona przez starostwa powiatowe. Wyciąg z tej ewidencji zawiera informacje na temat właściciela nieruchomości oraz jej granic i powierzchni. Prawo w Polsce ustanawia również procedury i wymagania dotyczące uzyskania prawa do nieruchomości, na przykład poprzez nabycie jej w drodze kupna lub dziedziczenia. Procedury te obejmują konieczność zawarcia umowy notarialnej oraz wpisu do księgi wieczystej, która jest prowadzona przez sądy rejonowe. Prawo w Polsce przewiduje także różne formy ochrony prawnej nieruchomości, w tym ochronę przed nielegalnymi zajęciami lub wywłaszczeniem. Właściciele nieruchomości mają również prawo do odszkodowania za szkody powstałe w wyniku naruszenia ich praw, na

Do kogo należy teren przed posesją?

Teren znajdujący się przed posesją, może być własnością wielu różnych osób lub też instytucji. Jeśli teren ten nie należy do właściciela danej posesji, to często prawa do niego mogą przysługiwać np. zarządcy danej infrastruktury drogowej, gdy mówimy np. o chodniku biegnącym obok posesji czy też innych elementach infrastruktury drogowej. Warto zaznaczyć, że w przypadku chodnika często to właściciel posesji, przed którą się on znajduje ma obowiązek zadbać o jego odpowiedni stan np. podczas zimy i konieczności odśnieżania podjazdu i chodnika przed posesją. Ponadto właścicielem tego typu terenu może być również każda osoba fizyczna lub prawna, która nabyła teren przed posesją na podstawie prawa własności i w związku z tym ma prawo do korzystania z tego terenu.

posesja

W jaki sposób można ustalić właściciela terenu przed posesją?

W Polsce istnieją różne sposoby ustalenia do kogo należy teren przed posesją. Poniżej przedstawiam kilka z nich:

  • Wyciąg z księgi wieczystej — można uzyskać go w sądzie rejonowym właściwym dla terenu, na którym znajduje się posesja lub też online za pomocą strony internetowej ekw.ms.gov.pl, gdzie po numerze księgi wieczystej można ją znaleźć w formie elektronicznej. W księdze wieczystej znajdują się informacje o właścicielu nieruchomości oraz jej granicach.
  • Ewidencja gruntów i budynków — to rejestr prowadzony przez starostę, w którym znajdują się informacje o właścicielach nieruchomości oraz ich granicach. Można uzyskać z niego informacje o tym, kto jest właścicielem posesji.
  • Urząd Gminy — można zwrócić się do urzędu gminy, w której znajduje się posesja, o informacje o właścicielu terenu. Często w urzędzie gminy prowadzone są rejestry właścicieli nieruchomości. 
  • Zapytanie do sąsiadów — warto zwrócić się do sąsiadów, którzy mogą znać właściciela terenu. Mogą też posiadać informacje o tym, jakie są granice posesji czy też gdzie warto szukać informacji o tym kto jest właścicielem danego terenu.
  • Kancelaria notarialna — notariusz może pomóc w ustaleniu właściciela terenu na podstawie dokumentów, takich jak np. umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, które to zawierają dokładne dane aktualnego właściciela danego terenu.

Sposoby te pozwalają ustalić, kto jest właścicielem terenu znajdującego się przed posesją, co może być bardzo przydatną informacją w wielu różnych przypadkach. Warto pamiętać o tym, że szukając informacji na temat właściciela terenu, należy zawsze korzystać z wiarygodnych i potwierdzonych prawnie źródeł.