W sytuacji, gdy gaśnica znajduje się na terenie budynku użytku publicznego lub przedsiębiorstwa, podlega ona obowiązkowemu przeglądowi. Jest on szalenie ważny dla bezpieczeństwa mienia znajdującego się na terenie placówki, a także przede wszystkim dla bezpieczeństwa osób w niej przebywających. Co o przeglądach i serwisowaniu gaśnic mówi polskie prawo i jak często należy te przeglądy wykonywać?

Przegląd gaśnic w świetle przepisów prawnych

Kluczowym przepisem określającym zasady przeglądu i konserwacji gaśnic jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010, dotyczące ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz. 719). Przepis ten może także regulować ilość gaśnic niezbędnych na terenie danego budynku, ich rozmieszczenie, a także wytyczne odnośnie do ich masy. Dodatkowo gaśnice muszą spełniać określone normy europejskie i mieć aktualny certyfikat zgodności, nadany przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP).

przegląd gaśnic w Bydgoszczy w celu zachowania zasad BHP

Legalizację przeprowadza się w przypadku zbiorników podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego. Obejmuje ona kontrolę i poświadczone odpowiednim dokumentem, że zbiornik spełnia wymagane normy. Kontroli tej podlegają zbiorniki przenośne o pojemności przekraczającej 0,35 dm3 i ciśnieniu większym niż 0,5 bara, wykorzystywane do gaśnic przewoźnych i przenośnych.

Przegląd gaśnic, a wytyczne określające ich ilość i rozmieszczenie

Według przepisów najważniejszymi miejscami, w których muszą się znaleźć gaśnice, są wyjścia z budynków, klatki schodowe i korytarze. Jeśli mamy do czynienia z budynkiem wielopiętrowym, gaśnica musi znaleźć się na każdym piętrze, w tym samym miejscu. Dostęp do gaśnicy nie może być utrudniony, a do tego nie wolno umieszczać jej w pobliżu źródeł ciepła. 

Według polskich przepisów, w strefie pożarowej na każde 100m2 jej powierzchni powinno przypadać 2 kg lub 3 dm3 środka gaśniczego. Bierzemy pod uwagę również takie pojęcie, jak gęstość obciążenia pożarowego. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której przekracza ono 500 MJ/m2, wówczas na 100m2 strefy pożarowej musi przypadać jedna jednostka masy gaśnicy. W innych sytuacjach jedna jednostka przypada na 300m2. 

profesjonalny przegląd gaśnic w Bydgoszczy

Przeglądy gaśnic – w jakiej firmie najlepiej wykonać?

Podstawowy przegląd i konserwacja podstawowa powinny odbywać się co rok. Istnieją jednak pewne różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami gaśnic, dotyczące szczegółów konserwacji rozszerzonej, które przedstawiamy poniżej.

Wyróżniamy następujące rodzaje gaśnic: 

  • typu Z,
  • typu X,
  • wodne i pianowe,
  • śniegowe.

W niemal wszystkich wyżej wymienionych przypadkach konserwacja rozszerzona, ponowne napełnienie czy też remont powinien odbywać się co 5 lat. Wyjątkiem są tutaj gaśnice proszkowe typu X, w których przypadku zabiegi rozszerzonej konserwacji i ponowne napełnianie odbywa się co 15 lat, a urządzenie w tym celu musi być przekazane producentowi. Inną, ważną informacja jest dodatkowy zabieg związany ze sprawdzaniem wytrzymałości zbiornika w przypadku gaśnic śniegowych. Badanie to należy wykonywać raz na 10 lat, a jego przeprowadzeniem zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego.

Przegląd i serwis gaśnic obejmuje liczne czynności, które przeprowadzać powinny osoby wyszkolone w tym kierunku. Dlatego najlepiej  zlecić przegląd gaśnic firmie specjalizującej się w świadczeniu usług bhp i ppoż.. Takie firmy mają odpowiednie narzędzia i kompetencje do przeprowadzania takich przeglądów.