Budujesz dom albo masz w planach stworzenie projektu? Chcesz mieć pewność, że działania będą szły zgodnie z planem?

Może warto zastanowić się nad zatrudnieniem osoby, która będzie sprawowała opiekę nad poszczególnymi etapami na placu budowy?

Kim jest inwestor zastępczy i czym dokładnie się zajmuje? Czy przy każdej realizacji inwestycji jest on potrzebny? Jakie działania wchodzą w zakres jego usług? Wszystko zależy od tego, na jakim etapie zaangażujemy go w projekt.

Co charakteryzuje inwestora zastępczego?

Inwestor zastępczy czy też projekt manager to zazwyczaj osoba fizyczna lub też firma, która działa przy realizacji inwestycji budowlanej w imieniu inwestora. W zależności od zakresu umowy inwestor zastępczy jest reprezentantem interesów inwestora w całym procesie inwestycyjnym lub też tylko na budowie.

Jest jednostką organizacyjną, działającą odpłatnie w imieniu zamawiającego i odpowiedzialna przed nim za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym.

Jakie są obowiązki inwestora zastępczego?

Zakres jego obowiązków rozpoczyna przeprowadzenie i organizację przetargu na wybór generalnego wykonawcy. Następnie przekazywanie generalnemu wykonawcy w imieniu inwestora kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy. To jednak nie wszystko.

Inwestor zawiadamia organ architektoniczno-budowlany o rozpoczęciu budowy oraz zgłasza projektantowi o wszelkich zastrzeżeniach dotyczących projektu i dokonuje z nim niezbędnych uzgodnień.

Sprawuje nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Jaki wpływ ma inwestor zastępczy podczas budowy domu?

Inwestor uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz bierze udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych. Przekazuje je potem do użytkowania.

Potwierdza faktyczne wykonanie działań oraz usuwa jakiekolwiek wady, a z pewnością próbuje je zminimalizować. Spełnia przy tym jakże ważny nadzór bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. poż, bezpieczeństwa i higieny pracy w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji.

Wsparcie podczas projektowania i budowy domu

Oprócz faktycznej weryfikacji działań przy wykonywaniu prac fizycznych i budowlanych inwestor zajmuje się także papierologią. Sprawdza dokumenty rozliczeniowe pod względem merytorycznym i rachunkowym, opisuje faktury oraz przekazuje informacje inwestorowi dotyczące zapotrzebowania na środki finansowe na kolejne miesiące realizacji inwestycji.

Kontroluje stan zatrudnienia podwykonawców i rozlicza generalnego wykonawcę z nimi. W tym celu sporządza materiały do odbioru końcowego inwestycji oraz informuje wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego inwestycji. Jego zadaniem jest także prowadzenie narad roboczych, prowadzonych na terenie inwestycji z udziałem zamawiającego.

Jako niemalże prawa ręka inwestora przekazuje mu komplet niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym pozwalającym na natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania. Występuje także w imieniu inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach wynikających z realizacji inwestycji oraz w granicach udzielonych pełnomocnictw. Nalicza także w jego imieniu kary umowne oraz ewentualne odszkodowania od wykonawców oraz dostawców.

Jak widać, obowiązki inwestora zastępczego obejmują praktycznie rzeczywiste zarządzanie procesem realizacji inwestycji. Niezbędny jest do tego cały zespół osób o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach, których mogą nie mieć pracownicy inwestora.

kim jest inwestor zastępczy

Inwestor zastępczy pomocą na wielu polach

W przypadku, gdy zdecydujemy się, by inwestor zastępczy z Wrocławia wspierał nasze działania już na etapie powstawania projektu, to trzeba pamiętać by w swoim zespole posiadał właśnie osoby o odpowiednich kwalifikacjach, które będą czuwały nad postępem prac projektowych. Należy pamiętać również o przygotowaniu i przekazaniu stosownych pełnomocnictw, a także stworzyć odpowiednie procedury obiegu i zatwierdzania dokumentów i dokumentacji projektowej.

Prawidłowe i sprawne przeprowadzenie procesu budowlanego przez profesjonalistów zaowocuje terminową realizacją inwestycji oraz zaoszczędzi wielu stresów i kłopotów. Fachowy nadzór nad często skomplikowanym procesem inwestycyjnym ma znaczenie nie tylko w trakcie trwania samej budowy, ale ma również pierwszorzędne znaczenie dla zrealizowanego obiektu oraz jego późniejszego użytkowania.