Firmy, które chcą realizować przewozy międzynarodowe, muszą posiadać odpowiednie zezwolenia. Jednym z nich jest zezwolenie EKMT, które uprawnia do realizowania transportu drogowego w krajach członkowskich.

Zezwolenie EKMT

Zezwolenie Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT) to dokument dopuszczający do wykonywania w 2021 roku nieograniczonej liczby kursów pomiędzy krajami członkowskimi, których przebieg został udokumentowany w odpowiednio wypełnionym karnecie.

Z kolei karnet to dokument służący do rejestracji, w porządku chronologicznym, informacji o operacjach transportowych przeprowadzonych podczas każdego etapu podróży, pojazdami z ładunkiem, a także pojazdem bez ładunku. Zarejestrowane przy jego użyciu informacje mogą być wykorzystane jedynie do kontroli tego, w jaki sposób wykorzystywane jest zezwolenie EKMT.

Co daje zezwolenie EKMT?

Zezwolenie EKMT pozwala na wykonywanie nieograniczonej ilości międzynarodowych przewozów pomiędzy poszczególnymi państwami będącymi członkami EKMT, a także w przypadku tranzytu przez ich terytoria.

Do EKMT należy obecnie 43 państw, dlatego też to zezwolenie jest niezbędne, aby móc podjąć się transportu międzynarodowego na terenie Europy. Jest ono ważne dla wszystkich pojazdów należących do danego przedsiębiorcy, jednak za każdym razem może z niego korzystać tylko jeden samochód.

Ważne jest, aby pamiętać o tym, że zezwolenie to nie daje pozwolenia na realizowanie transportu wewnątrzkrajowego w danym państwie członkowskim, nie ma ono także zastosowania w innych krajach niebędących członkami EKMT oraz nie może być traktowane jako zezwolenia na tzw. przewóz specjalny, do którego zalicza się transporty ładunków ponadgabarytowych oraz niebezpiecznych. Kierowca zawsze powinien mieć przy sobie karnet oraz zezwolenie EKMT, ponieważ w razie kontroli, na żądanie odpowiednich władz kontrolnych musi on te dokumenty okazać.

Jak uzyskać zezwolenie EKMT?

Aby uzyskać zezwolenie EKMT, należy złożyć odpowiedni wniosek, a także spełnić wszystkie wymagania. Przedsiębiorca składający wniosek o zezwolenie EKMT musi posiadać aktualną licencję, dysponować ważnymi wypisami z licencji, które odpowiadają liczbie trzech pojazdów uprawnionych, spełniających wymagania EURO (m.in. EURO III, EURO IV lub EURO V dla samochodów z Polski), udokumentowane stosownymi certyfikatami odnośnie spełnienia kryteriów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu – zarówno przez pojazd jak i przyczepę.

Koszt uzyskania zezwolenia EKMT wynosi 1800 zł za jeden rok. Aby zezwolenie było ważne, niezbędne jest także posiadanie prawidłowo wypełnionego karnetu, służącego do udokumentowania operacji transportowych na każdym etapie przewozu ładunku między krajami członkowskimi.

czym jest zezwolenie ekmt

Do zezwolenia EKMT wymagane są także certyfikaty, które wydawane są przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego po złożeniu odpowiedniego wniosku, oraz dołączeniu kopii następujących dokumentów:

  • certyfikatu (jednego z wymienionych):
   • EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego „Euro III bezpieczny„, „EURO IV bezpieczny” lub „EURO V bezpieczny
   • EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego „EURO IV bezpieczny„, „EURO V bezpieczny„, „EEV bezpieczny” lub „EURO VI bezpieczny
   • EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę wymogów technicznych i bezpieczeństwa
   • EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony i nieprzekraczającej 6 ton wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego „EURO IV/4 bezpieczny„, „EURO V/5 bezpieczny„, „EEV bezpieczny” albo „EURO VI/6 bezpieczny” (w szczególnych przypadkach dla pojazdów powyżej 6 ton)
   • EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wymogów technicznych i bezpieczeństwa
 • krajowego dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu
 • dowodu wniesienia opłaty za wydanie certyfikatu

Certyfikaty wydawane są w języku polskim wraz z niewypełnionym odpowiednikiem w języku angielskim oraz niemieckim. Opłaty za wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie wszelkich niezbędnych wymogów to 250 zł dla pojazdu samochodowego oraz 100 zł dla przyczepy lub naczepy. Zmiana certyfikatu lub wydanie wtórnika to koszt 30 zł. 

Przedsiębiorcy starający się o uzyskanie zezwolenia EKMT mogą zwrócić się o wsparcie do firm zajmujących się wspieraniem zawodowych kierowców oraz całej branży transportowej. Z taką pomocą w ITD uzyskanie zezwolenia będzie z pewnością łatwiejsze i cała procedura przebiegnie zdecydowanie sprawniej.